Maxim Peignet, Matthieu Barbaray, Nicolas Fouquet & Thomas Scohy Wilson – Nikon Film Festival (France)